Members | Sign In
โกศัยสมาคม > โกศัยสมาคม
avatar

รายชื่อเขตที่ยังไม่จัดส่งคำสั่งปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ

posted Jul 05, 2012 11:42:19 by ควายหง่านฉึกฉึก
หนังสือราชการจาก สพร.
เรื่อง รายชื่อเขตที่ยังไม่จัดส่งคำสั่งปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ

ตามหนังสือ สพฐ. ได้แจ้ง การปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับค่าตอบแทน แรกบรรจุของพนักงานราชการ การกำหนดเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราว และการกำหนดค่าตอบแทนเพื่อชดเชยให้พนักงานราชการ ผู้ได้รับผลกระทบ

ซึ่ง บัดนี้ มีบางเขตพื้นที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร
คำสั่งปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ตามหนังสือด้านล่าง ครับ

Login below to reply: