Members | Sign In
โกศัยสมาคม > เรื่องเล่าข่าวเมืองแพร่
avatar

จังหวัดแพร่ปรับค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจาก 163 บาท เป็น 227 บาท

posted Jun 16, 2012 06:37:13 by ไอ้เกิ้ม
คณะกรรมการค่าจ้างมีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และออกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 ปรับค่าจ้างตามอัตราจ้างขั้น จาก 163 บาท เป็น 227 บาทมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555

นายชเนรินทร์ สมินทรปัญญา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จากการที่คณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554 และมีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และออกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป โดยจังหวัดแพร่ กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ 227 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 64 บาท จากเดิมอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 163 บาท จึงขอให้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการจังหวัดแพร่จ่ายค่าจ้างเป็นเงินให้แก่ลูกจ้างทุกคนไม่น้อยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 227 บาท ไม่ว่าลูกจ้างนั้นจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ วัย หรือเพศใด การกำหนดอัตราค่าจ้างตามประกาศฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ นายจ้างที่ลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย นายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้างทำงานที่มิได้แสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจ งานประมงทะเล งานบรรเทาหรือขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเล งานผู้รับงานไปทำที่บ้าน งานเกษตรกรรม ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำดังกล่าว สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ จะได้จัดส่งให้นายจ้างจ้าง/ลูกจ้าง ถือปฏิบัติต่อไป สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ ได้ที่ www.mol.go.th หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5451-1634 ในวัน เวลาราชการ
Login below to reply: