Members | Sign In
โกศัยสมาคม > แอดแพร่ " มาร์เกต "
avatar

สอบครู 2555

posted May 14, 2012 06:29:02 by NumpataiSaiyued
แหล่งข่าวระดับสูงจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า สพฐ.ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ทั่วประเทศ เรื่องกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2555 โดยกำหนดรับสมัครสอบแข่งขันวันที่ 8-14 มิถุนายน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ สพม.และ สพป.ที่เปิดรับ และภายในวันที่ 19 มิถุนายน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันโดยจะสอบภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู ในวันที่ 23 มิถุนายน และสอบภาค ข ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก ในวันที่ 24 มิถุนายน โดยจะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่30 มิถุนายน ทั้งนี้ ข้อสอบที่ใช้ สพฐ.จะเป็นผู้ดูแล ซึ่งได้ให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ออกข้อสอบ
แหล่งข่าวคนเดิมกล่าวอีกว่า สำหรับอัตราที่เปิดสอบแข่งขันที่ สพม.และ สพป.แจ้งมายัง สพฐ.มีจำนวน 942 อัตรา ใน 73 เขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้แก่
สาขาวิชาเอกภาษาไทย 112 อัตรา
ภาษาอังกฤษ 105 อัตรา
ภาษาจีน 15 อัตรา
ภาษาญี่ปุ่น 6 อัตรา
ภาษาสเปน 1 อัตรา
ภาษาเกาหลี 1 อัตรา
ภาษามลายู 1 อัตรา
ภาษาพม่า 2 อัตรา
คณิตศาสตร์ 141 อัตรา
วิทยาศาสตร์ 23 อัตรา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 16 อัตรา
ชีววิทยา 24 อัตรา
ฟิสิกส์ 60 อัตรา
เคมี 26 อัตรา
สังคมศึกษา 76 อัตรา
พลศึกษา 29 อัตรา
สุขศึกษา 2 อัตรา
นาฏศิลป์ 25 อัตรา
ดนตรี 22 อัตรา
ดนตรีไทย 10 อัตรา
ดนตรีสากล 22 อัตรา
ดุริยางคศิลป์ 1 อัตรา
ศิลปศึกษา 20 อัตรา
ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์) 8 อัตรา
คอมพิวเตอร์ 45 อัตรา
อุตสาหกรรมศิลป์ 8 อัตรา
เกษตร/เกษตร (พืชกรรม) 14 อัตรา
คหกรรม/ผ้าและเครื่องแต่งกาย6 อัตรา
บรรณารักษ์ 16 อัตรา
การเงิน/บัญชี 14 อัตรา
การจัดการสารสนเทศ 1 อัตรา
โสตทัศนศึกษา 3 อัตรา
เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 อัตรา
จิตวิทยาและการแนะแนว 12 อัตรา
ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 21 อัตรา
ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 36 อัตรา
การศึกษาพิเศษ 6 อัตรา
กายภาพบำบัด 5 อัตรา
กิจกรรมบำบัด 5 อัตรา และ
ภาษาอังกฤษ (ปริญญาโท) 1 อัตรา

"สำหรับ สพม.และ สพป.ที่เปิดรับมากที่สุด ได้แก่ สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 202 อัตรา รับสาขาวิชา
เอกภาษาไทย 21 อัตรา
ภาษาอังกฤษ 26 อัตรา
คณิตศาสตร์ 40 อัตรา
ชีวิทยา 10 อัตรา
ฟิสิกส์ 32 อัตรา
เคมี 13 อัตรา
สังคมศึกษา 34 อัตรา
พลศึกษา 1 อัตรา
ดนตรีสากล 3 อัตรา
ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์) 3 อัตรา
คอมพิวเตอร์ 8 อัตรา
บรรณารักษ์ 7 อัตรา และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 4 อัตรา
อย่างไรก็ตาม อัตราที่เปิดสอบน่าจะเพิ่มขึ้นอีก ดังนั้น ขอให้ติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ หรือประกาศของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา และเว็บไซต์ www.obec.go.th" แหล่งข่าวคนเดิมกล่าว--จบ--
--มติชน ฉบับวันที่ 15 พ.ค. 2555 (กรอบบ่าย)--
Login below to reply: