Members | Sign In
โกศัยสมาคม > ที่นี่เมืองแพร่
avatar

รายชื่อวัดใน จังหวัดแพร่

posted May 12, 2012 15:07:48 by แอดแพร่โกศัยสมาคม
อำเภอเมืองแพร่

วัดชัยมงคล ตำบลในเวียง เมือง แพร่ 54000
วัดเชตวัน ตำบลในเวียง เมือง แพร่ 54000
วัดต้นธง ตำบลในเวียง เมือง แพร่ 54000
วัดพงษ์สุนันท์ ตำบลในเวียง เมือง แพร่ 54000
วัดพระนอน ตำบลในเวียง เมือง แพร่ 54000
วัดพระบาทมิ่งเมือง ตำบลในเวียง เมือง แพร่ 54000
วัดพระร่วง ตำบลในเวียง เมือง แพร่ 54000
วัดเมธังกราวาส ตำบลในเวียง เมือง แพร่ 54000
วัดร่องซ้อ ตำบลในเวียง เมือง แพร่ 54000
วัดศรีชุม ตำบลในเวียง เมือง แพร่ 54000
วัดศรีบุญเรือง ตำบลในเวียง เมือง แพร่ 54000
วัดสระบ่อแก้ว ตำบลในเวียง เมือง แพร่ 54000
วัดหลวง ตำบลในเวียง เมือง แพร่ 54000
วัดหัวข่วง ตำบลในเวียง เมือง แพร่ 54000
วัดเหมืองแดง ตำบลในเวียง เมือง แพร่ 54000
วัดกวีรัตน์ ม. 1 ตำบลนาจักร เมือง แพร่ 54000
วัดนาจักร ม. 3 ตำบลนาจักร เมือง แพร่ 54000
วัดเสด็จ ม. 4 ตำบลนาจักร เมือง แพร่ 54000
วัดน้ำชำ ม. 1 ตำบลน้ำชำ เมือง แพร่ 54000
วัดป่าแดง ม. 3 ตำบลป่าแดง เมือง แพร่ 54000
วัดหนองแขม ม. 1 ตำบลป่าแดง เมือง แพร่ 54000
วัดทุ่งโฮ้งใต้ ม. 6 ตำบลทุ่งโฮ้ง เมือง แพร่ 54000
วัดทุ่งโฮ้งเหนือ ม. 6 ตำบลทุ่งโฮ้ง เมือง แพร่ 54000
วัดกาซ้อง ม. 4 ตำบลเหมืองหม้อ เมือง แพร่ 54000
วัดปทุม ม. 2 ตำบลเหมืองหม้อ เมือง แพร่ 54000
วัดสำเภา ม. 1 ตำบลเหมืองหม้อ เมือง แพร่ 54000
วัดเหมืองค่า ม. 6 ตำบลเหมืองหม้อ เมือง แพร่ 54000
วัดเหมืองหม้อ ม. 3 ตำบลเหมืองหม้อ เมือง แพร่ 54000
วัดเวียงตั้ง ม. 1 ตำบลวังธง เมือง แพร่ 54000
วัดกาซ้องเหนือ ม. 3 ตำบลแม่หล่าย เมือง แพร่ 54000
วัดบุญเจริญ ม. 1 ตำบลแม่หล่าย เมือง แพร่ 54000
วัดแม่หล่าย ม. 2 ตำบลแม่หล่าย เมือง แพร่ 54000
วัดทุ่งล้อม ม. 6 ตำบลห้วยม้า เมือง แพร่ 54000
วัดพงชัย ม. 4 ตำบลห้วยม้า เมือง แพร่ 54000
วัดศรีสิทธิ์ ม. 5 ตำบลห้วยม้า เมือง แพร่ 54000
วัดสุนทรนิวาส ม. 3 ตำบลห้วยม้า เมือง แพร่ 54000
วัดต้นห้า ม. 8 ตำบลป่าแมต เมือง แพร่ 54000
วัดน้ำโค้ง ม. 1 ตำบลป่าแมต เมือง แพร่ 54000
วัดน้ำชำ ม. 2 ตำบลป่าแมต เมือง แพร่ 54000
วัดมณีวรรณ ม. 4 ตำบลป่าแมต เมือง แพร่ 54000
วัดมหาโพธิ์ ม. 5 ตำบลป่าแมต เมือง แพร่ 54000
วัดสองแคว ม. 7 ตำบลป่าแมต เมือง แพร่ 54000
วัดสุพรรณ ม. 3 ตำบลป่าแมต เมือง แพร่ 54000
วัดหนองใหม่ ม. 6 ตำบลป่าแมต เมือง แพร่ 54000
วัดถิ่นนอก ม. 5 ตำบลบ้านถิ่น เมือง แพร่ 54000
วัดถิ่นใน ม. 1 ตำบลบ้านถิ่น เมือง แพร่ 54000
วัดโปร่งศรี ม. 4 ตำบลบ้านถิ่น เมือง แพร่ 54000
วัดหนองบ่อ ม. 9 ตำบลบ้านถิ่น เมือง แพร่ 54000
วัดหัวฝาย ม. 8 ตำบลบ้านถิ่น เมือง แพร่ 54000
วัดดงใต้ ม. 4 ตำบลสวนเขื่อน เมือง แพร่ 54000
วัดดงเหนือ ม. 4 ตำบลสวนเขื่อน เมือง แพร่ 54000
วัดแม่แคม ม. 6 ตำบลสวนเขื่อน เมือง แพร่ 54000
วัดสวนเขื่อน ม. 1 ตำบลสวนเขื่อน เมือง แพร่ 54000
วัดวังหงษ์ใต้ ม. 2 ตำบลวังหงษ์ เมือง แพร่ 54000
วัดวังหงษ์เหนือ ม. 2 ตำบลวังหงษ์ เมือง แพร่ 54000
วัดต้นม่วง ม. 2 ตำบลแม่คำมี เมือง แพร่ 54000
วัดวังช้าง ม. 3 ตำบลแม่คำมี เมือง แพร่ 54000
วัดศรีภูมิ ม. 4 บ้านศรีภูมิ ตำบลแม่คำมี เมือง แพร่ 54000
วัดสันป่าสัก ม. 1 ตำบลแม่คำมี เมือง แพร่ 54000
วัดจอมสวรรค์ ม. 4 ตำบลทุ่งกวาว เมือง แพร่ 54000
วัดทุ่งกวาว ม. 1 ตำบลทุ่งกวาว เมือง แพร่ 54000
วัดนาแหลมเหนือ ม. 3 ตำบลทุ่งกวาว เมือง แพร่ 54000
วัดโศภนาลัย ม. 2 ตำบลทุ่งกวาว เมือง แพร่ 54000
วัดสวรรค์นิเวศ ม. 4 ตำบลทุ่งกวาว เมือง แพร่ 54000
วัดท่าขวัญ ม. 1 ตำบลท่าข้าม เมือง แพร่ 54000
วัดไผ่ล้อม ม. 2 ตำบลท่าข้าม เมือง แพร่ 54000
วัดจอมเขา ม. 7 ตำบลช่อแฮ เมือง แพร่ 54000
วัดต้นไคร้ ม. 5 ตำบลช่อแฮ เมือง แพร่ 54000
วัดธรรมเมือง ม. 4 ตำบลช่อแฮ เมือง แพร่ 54000
วัดนาตอง ม. 9 ตำบลช่อแฮ เมือง แพร่ 54000
วัดบ้านใน ม. 6 ตำบลช่อแฮ เมือง แพร่ 54000
วัดพระธาตุจอมแจ้ง ม. 5 ตำบลช่อแฮ เมือง แพร่ 54000
วัดพระธาตุช่อแฮ ม. 1 ตำบลช่อแฮ เมือง แพร่ 54000
วัดพันเชิง ม. 3 ตำบลช่อแฮ เมือง แพร่ 54000
วัดสุวรรณาราม ม. 1 ตำบลช่อแฮ เมือง แพร่ 54000
วัดกาญจนาราม ม. 6 ตำบลกาญจนา เมือง แพร่ 54000
วัดดอนแก้ว ม. 2 ตำบลกาญจนา เมือง แพร่ 54000
วัดดอนดี ม. 1 ตำบลกาญจนา เมือง แพร่ 54000
วัดร่องฟอง ม. 2 ตำบลร่องฟอง เมือง แพร่ 54000
วัดนันทาราม ม. 1 ตำบลแม่ยม เมือง แพร่ 54000
วัดหนองกลาง ม. 3 ตำบลแม่ยม เมือง แพร่ 54000
อำเภอร้องกวาง

วัดป่าวัฒนาราม ม.2 ร้องกวาง ตำบลร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ 54140
วัดร้องกวาง ม. 7 ตำบลร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ 54140
วัดวังโป่ง ม. 5 ตำบลร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ 54140
วัดร้องเข็ม ม. 2 ตำบลร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่ 54140
วัดศรีดอนมูล ม. 4 ตำบลร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่ 54140
วัดสันพยอม ม. 3 ตำบลร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่ 54140
วัดน้ำเลา ม. 2 ตำบลน้ำเลา ร้องกวาง แพร่ 54140
วัดบุญแจ่ม ม. 1 ตำบลน้ำเลา ร้องกวาง แพร่ 54140
วัดไผ่ย้อย ม. 4 ตำบลน้ำเลา ร้องกวาง แพร่ 54140
วัดบุญเริง ม. 4 ตำบลบ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 54140
วัดปากห้วยอ้อย ม. 5 ตำบลบ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 54140
วัดเวียงสันทราย ม. 2 ตำบลบ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 54140
วัดอ้อยหลวง ม. 1 ตำบลบ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 54140
วัดทุ่งศรี ม. 3 ตำบลทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่ 54140
วัดผาราง ม. 2 ตำบลทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่ 54140
วัดวังหม้อ ม. 1 ตำบลทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่ 54140
วัดแม่ยางกวาว ม. 7 ตำบลแม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ 54140
วัดแม่ยางตาล ม. 1 ตำบลแม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ 54140
วัดหนองเจริญ ม. 2 ตำบลแม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ 54140
วัดแม่ยางเปี้ยว ม. 4 ตำบลแม่ยางฮ่อ ร้องกวาง แพร่ 54140
วัดไทรพร้าว ม. 1 ตำบลไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 54140
วัดไผ่โทน ม. 2 ตำบลไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 54140
วัดแม่กระทิง ม. 3 ตำบลไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 54140
วัดวังพึ่ง ม. 4 ตำบลไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 54140
วัดวิเวก ม. 8 ตำบลไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 54140
วัดบุญภาค ม. 2 ตำบลแม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่ 54140
วัดแม่ยางยวง ม. 2 ตำบลแม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่ 54140
วัดสันกลาง ม. 3 ตำบลแม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่ 54140
วัดแม่ทราย ม. 3 ตำบลแม่ทราย ร้องกวาง แพร่ 54140
อำเภอลอง

วัดดอนมูล ม. 10 ตำบลห้วยอ้อ ลอง แพร่ 54150
วัดนาแก ม.3 นาแก ตำบลห้วยอ้อ ลอง แพร่ 54150
วัดนาจอมขวัญ ม.5 ตำบลห้วยอ้อ ลอง แพร่ 54150
วัดนาหลวง ม. 4 ตำบลห้วยอ้อ ลอง แพร่ 54150
วัดชื่อวัดที่ตั้ง อำเภอ จังหวัดรหัสไปรษณีย์
วัดแม่เกี่ยม ม. 1 ตำบลห้วยอ้อ ลอง แพร่ 54150
วัดแม่ปาน ม. 13 ตำบลห้วยอ้อ ลอง แพร่ 54150
วัดแม่ลานเหนือ ม. 11 ตำบลห้วยอ้อ ลอง แพร่ 54150
วัดศรีดอนคำ ม. 7 ตำบลห้วยอ้อ ลอง แพร่ 54150
วัดสะแล่ง ม. 4 ตำบลห้วยอ้อ ลอง แพร่ 54150
วัดดงลาน ม. 4 ตำบลบ้านปิน ลอง แพร่ 54150
วัดบ่อแก้ว ม. 2 ตำบลบ้านปิน ลอง แพร่ 54150
วัดโพธิบุบผาราม ม. 5 ตำบลบ้านปิน ลอง แพร่ 54150
วัดแม่หีด ม. 9 ตำบลบ้านปิน ลอง แพร่ 54150
ัดห้วยแม่ต้า ม.7 ห้วยแม่ต้า ตำบลบ้านปิน ลอง แพร่ 54150
วัดน้ำริน ม. 2 ตำบลต้าผามอก ลอง แพร่ 54150
วัดบ้านปง ม.3 ตำบลต้าผามอก ลอง แพร่ 54150
วัดบ้านอิม ม.5 ตำบลต้าผามอก ลอง แพร่ 54150
วัดผามอก ม.1 ผามอก ตำบลต้าผามอก ลอง แพร่ 54150
วัดต้าแป้น ม. 1 ตำบลเวียงต้า ลอง แพร่ 54150
วัดชื่อวัดที่ตั้ง อำเภอ จังหวัดรหัสไปรษณีย์
วัดต้าม่อน ม. 3 ตำบลเวียงต้า ลอง แพร่ 54150
วัดต้าเวียง ม. 3 ตำบลเวียงต้า ลอง แพร่ 54150
วัดต้าเหล่า ม. 2 ตำบลเวียงต้า ลอง แพร่ 54150
วัดศรีวิสุทธาราม ม. 5 ตำบลเวียงต้า ลอง แพร่ 54150
วัดท่าเดื่อ ม. 3 ตำบลปากกาง ลอง แพร่ 54150
วัดบุญเย็น ม. 2 ตำบลปากกาง ลอง แพร่ 54150
วัดปากปง ม. 6 ตำบลปากกาง ลอง แพร่ 54150
วัดร่องบอน ม. 1 ตำบลปากกาง ลอง แพร่ 54150
วัดวังเคียน ม. 4 ตำบลปากกาง ลอง แพร่ 54150
วัดแหลมลี่ ม. 5 ตำบลปากกาง ลอง แพร่ 54150
วัดไฮสร้อย ม. 5 ตำบลปากกาง ลอง แพร่ 54150
วัดเชตวัน ม. 3 ตำบลหัวทุ่ง ลอง แพร่ 54150
วัดต้นม่วงคีรี ม.16 ต้นม่วง ตำบลหัวทุ่ง ลอง แพร่ 54150
วัดนาตุ้ม(นาทุ่ม) ม. 8 ตำบลหัวทุ่ง ลอง แพร่ 54150
วัดนาบุญ ม. 12 ตำบลหัวทุ่ง ลอง แพร่ 54150
วัดชื่อวัดที่ตั้ง อำเภอ จังหวัดรหัสไปรษณีย์
วัดไผ่ล้อม ม. 1 ตำบลหัวทุ่ง ลอง แพร่ 54150
วัดแม่จอก ม.4 แม่จอก ตำบลหัวทุ่ง ลอง แพร่ 54150
วัดทุ่งแล้ง ม. 2 ตำบลทุ่งแล้ง ลอง แพร่ 54150
วัดปากจอก ม. 3 ตำบลทุ่งแล้ง ลอง แพร่ 54150
วัดผาจั๊ม ม. 6 ตำบลทุ่งแล้ง ลอง แพร่ 54150
วัดโพธิสาร ม. 5 ตำบลทุ่งแล้ง ลอง แพร่ 54150
วัดวังเลียง ม. 7 ตำบลทุ่งแล้ง ลอง แพร่ 54150
วัดศรีดอนไชย ม.1 ศรีดอนไชย ตำบลทุ่งแล้ง ลอง แพร่ 54150
อำเภอสูงเม่น

วัดโชคเกษม ม. 6 ตำบลสูงเม่น สูงเม่น แพร่ 54130
วัดศรีสว่าง(แตนมด) ม. 4 ตำบลสูงเม่น สูงเม่น แพร่ 54130
ัดสร่างโศก ม. 5 ตำบลสูงเม่น สูงเม่น แพร่ 54130
วัดสูงเม่น ม. 3 ตำบลสูงเม่น สูงเม่น แพร่ 54130
วัดเกษมสุข ม. 1 ตำบลน้ำชำ สูงเม่น แพร่ 54130
วัดดอนแก้ว ม. 8 ตำบลน้ำชำ สูงเม่น แพร่ 54130
วัดน้ำชำ ม. 2 ตำบลน้ำชำ สูงเม่น แพร่ 54130
วัดบวกโป่ง ม. 3 ตำบลน้ำชำ สูงเม่น แพร่ 54130
วัดร่องแค ม. 7 ตำบลน้ำชำ สูงเม่น แพร่ 54130
วัดร่องแดง ม. 6 ตำบลน้ำชำ สูงเม่น แพร่ 54130
วัดร่องเสี้ยว ม. 5 ตำบลน้ำชำ สูงเม่น แพร่ 54130
วัดเวฬุวัน ม.5 ตำบลน้ำชำ สูงเม่น แพร่ 54130
วัดช่องลม(นาลาว) ม. 2 ตำบลหัวฝาย สูงเม่น แพร่ 54130
วัดดอนชัย ม. 7 ตำบลหัวฝาย สูงเม่น แพร่ 54130
วัดทุ่งเจริญ ม. 4 ตำบลหัวฝาย สูงเม่น แพร่ 54130
วัดศรีดอก ม. 3 ตำบลหัวฝาย สูงเม่น แพร่ 54130
วัดแก้วมงคล ม. 7 ตำบลดอนมูล สูงเม่น แพร่ 54130
วัดค่างาม ม. 1 ตำบลดอนมูล สูงเม่น แพร่ 54130
วัดดอนแท่น ม. 2 ตำบลดอนมูล สูงเม่น แพร่ 54130
วัดดอนมูล ม. 4 ตำบลดอนมูล สูงเม่น แพร่ 54130
วัดพระหลวง ม. 8 ตำบลดอนมูล สูงเม่น แพร่ 54130
วัดวุฒิมงคล ม. 6 ตำบลดอนมูล สูงเม่น แพร่ 54130
วัดพิชัยศิริ ม. 2 ตำบลบ้านเหล่า สูงเม่น แพร่ 54130
วัดสิทธิวิมล ม. 1 ตำบลบ้านเหล่า สูงเม่น แพร่ 54130
วัดกุญชรนิมิต ม. 1 ตำบลบ้านกวาง สูงเม่น แพร่ 54130
วัดมงคลถาวร ม. 2 ตำบลบ้านกวาง สูงเม่น แพร่ 54130
วัดพงท่าข้าม ม. 2 ตำบลบ้านปง สูงเม่น แพร่ 54130
วัดพงหัวหาด ม. 3 ตำบลบ้านปง สูงเม่น แพร่ 54130
วัดกาศใต้ ม. 3 ตำบลบ้านกาศ สูงเม่น แพร่ 54130
วัดกาศเหนือ ม. 2 ตำบลบ้านกาศ สูงเม่น แพร่ 54130
วัดม่วงเกษม ม. 4 ตำบลบ้านกาศ สูงเม่น แพร่ 54130
วัดหนองช้างน้ำ ม. 1 ตำบลบ้านกาศ สูงเม่น แพร่ 54130
วัดดอนทัน ม. 7 ตำบลร่องกาศ สูงเม่น แพร่ 54130
วัดตอนิมิต ม. 1 ตำบลร่องกาศ สูงเม่น แพร่ 54130
วัดนิวิฐศรัทธาราม ม. 4 ตำบลร่องกาศ สูงเม่น แพร่ 54130
วัดพงพร้าว ม. 6 ตำบลร่องกาศ สูงเม่น แพร่ 54130
วัดร่องกาศใต้ ม. 5 ตำบลร่องกาศ สูงเม่น แพร่ 54130
วัดวังวน ม. 3 ตำบลสบสาย สูงเม่น แพร่ 54130
วัดสบสาย ม. 1 ตำบลสบสาย สูงเม่น แพร่ 54130
วัดหาดลี่ ม. 4 ตำบลสบสาย สูงเม่น แพร่ 54130
ัดเขื่อนคำลือ ม. 7 ตำบลเวียงทอง สูงเม่น แพร่ 54000
วัดไชยามาตย์ ม. 1 ตำบลเวียงทอง สูงเม่น แพร่ 54000
วัดทองเกศ ม. 2 ตำบลเวียงทอง สูงเม่น แพร่ 54000
วัดน้ำบ่อ ม. 3 ตำบลเวียงทอง สูงเม่น แพร่ 54000
ัดผาสุก ม. 8 ตำบลเวียงทอง สูงเม่น แพร่ 54000
วัดโพธิสุนทร ม. 5 ตำบลเวียงทอง สูงเม่น แพร่ 54000
อำเภอเด่นชัย

วัดเด่นชัย ม. 1 ตำบลเด่นชัย เด่นชัย แพร่ 54110
วัดเด่นทัพชัย ม.8 ปากจั๊ว ตำบลเด่นชัย เด่นชัย แพร่ 54110
วัดน้ำโค้ง ม.4 ตำบลเด่นชัย เด่นชัย แพร่ 54110
วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี ม. 5 ตำบลเด่นชัย เด่นชัย แพร่ 54110
วัดแพร่ธรรมาราม ม. 2 ตำบลเด่นชัย เด่นชัย แพร่ 54110
วัดแพะโรงสูบ ม.6 แพะโรงสูบ ตำบลเด่นชัย เด่นชัย แพร่ 54110
วัดศรีคิรินทราราม ม. 9 ตำบลเด่นชัย เด่นชัย แพร่ 54110
วัดอินทนิเวศน์ ม. 3 ตำบลเด่นชัย เด่นชัย แพร่ 54110
วัดชัยเขต ม. 7 ตำบลแม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่ 54110
วัดแพะร่องหิน ม. 6 ตำบลแม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่ 54110
วัดใหม่วงศ์วรรณ ม.5 แม่จั๊วะ ตำบลแม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่ 54110
วัดไทรย้อย ม. 3 ตำบลไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 54110
วัดบ่อแก้ว ม. 4 ตำบลไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 54110
วัดศรีเกษม ม. 1 ตำบลไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 54110
วัดน้ำแรม ม. 4 ตำบลห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 54110
วัดห้วยไร่ ม. 2 ตำบลห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 54110
วัดเด่นชุมพล ม. 4 ตำบลปงป่าหวาย เด่นชัย แพร่ 54110
วัดพงป่าหวาย ม. 5 ตำบลปงป่าหวาย เด่นชัย แพร่ 54110
วัดแม่ยุ้น ม. 3 ตำบลปงป่าหวาย เด่นชัย แพร่ 54110
วัดสวนหลวง ม. 2 ตำบลปงป่าหวาย เด่นชัย แพร่ 54110
อำเภอสอง

วัดทุ่งน้าว ม. 5 ตำบลบ้านหนุน สอง แพร่ 54120
วัดลองลือบุญ ม. 3 ตำบลบ้านหนุน สอง แพร่ 54120
วัดศรีมูลเรือง ม. 4 ตำบลบ้านหนุน สอง แพร่ 54120
วัดหนุนใต้ ม. 2 ตำบลบ้านหนุน สอง แพร่ 54120
วัดหนุนเหนือ ม. 1 ตำบลบ้านหนุน สอง แพร่ 54120
วัดกลาง ม. 5 ตำบลบ้านกลาง สอง แพร่ 54120
วัดคุ้มครองธรรม ม. 2 ตำบลบ้านกลาง สอง แพร่ 54120
วัดเทพสุนทรินทร์ ม. 6 ตำบลบ้านกลาง สอง แพร่ 54120
วัดพระธาตุพระลอ ม. 1 ตำบลบ้านกลาง สอง แพร่ 54120
วัดวังดิน ม. 9 ตำบลบ้านกลาง สอง แพร่ 54120
วัดหนองสุวรรณ ม. 8 ตำบลบ้านกลาง สอง แพร่ 54120
วัดต้นหนุน ม.5 ตำบลห้วยหม้าย สอง แพร่ 54120
วัดลูนิเกต ม. 1 ตำบลห้วยหม้าย สอง แพร่ 54120
วัดห้วยขอน ม. 3 ตำบลห้วยหม้าย สอง แพร่ 54120
วัดห้วยหม้าย ม. 7 ตำบลห้วยหม้าย สอง แพร่ 54120
วัดเตาปูน ม. 3 ตำบลเตาปูน สอง แพร่ 54120
วัดท่อสมาน ม. 2 ตำบลเตาปูน สอง แพร่ 54120
วัดดงเจริญ ม. 3 ตำบลหัวเมือง สอง แพร่ 54120
วัดมัทธะ ม. 5 ตำบลหัวเมือง สอง แพร่ 54120
วัดวังฟ่อน ม. 7 ตำบลหัวเมือง สอง แพร่ 54120
วัดหนองบัว ม. 4 ตำบลหัวเมือง สอง แพร่ 54120
วัดหัวเมือง ม. 1 ตำบลหัวเมือง สอง แพร่ 54120
วัดดอนชัย ม. 1 ตำบลสะเอียบ สอง แพร่ 54120
วัดนาฝาย ม. 2 ตำบลสะเอียบ สอง แพร่ 54120
วัดนาหลวง ม.4 นาหลวง ตำบลสะเอียบ สอง แพร่ 54120
วัดแม่เต้น ม. 5 ตำบลสะเอียบ สอง แพร่ 54120
วัดห้วยโป่ง ม. 7 ตำบลสะเอียบ สอง แพร่ 54120
วัดแดนชุมพล ม.4 ตำบลแดนชุมพล สอง แพร่
อำเภอวังชิ้น

วัดนาใหม่ ม.8 นาใหม่ ตำบลวังชิ้น วังชิ้น แพร่ 54160
วัดบางสนุก ม. 7 ตำบลวังชิ้น วังชิ้น แพร่ 54160
วัดวังชิ้น ม. 2 ตำบลวังชิ้น วังชิ้น แพร่ 54160
วัดวังเบอะ ม. 3 ตำบลวังชิ้น วังชิ้น แพร่ 54160
วัดวังแฟน ม. 5 ตำบลวังชิ้น วังชิ้น แพร่ 54160
วัดหาดรั่ว ม. 6 ตำบลวังชิ้น วังชิ้น แพร่ 54160
วัดใหม่กลาง ม. 1 ตำบลวังชิ้น วังชิ้น แพร่ 54160
วัดบุญเรือง (ศรีบุญเรือง) ม.5 ตำบลสรอย วังชิ้น แพร่ 54160
วัดปางไม้ ม. 2 ตำบลสรอย วังชิ้น แพร่ 54160
วัดป่าสัก ม. 3 ตำบลสรอย วังชิ้น แพร่ 54160
วัดม่วงคำ ม. 1 ตำบลสรอย วังชิ้น แพร่ 54160
วัดแม่กระต๋อม ม. 1 ตำบลสรอย วังชิ้น แพร่ 54160
วัดแม่ขมิง ม. 2 ตำบลสรอย วังชิ้น แพร่ 54160
วัดศรีบุญนำ ม. 3 ตำบลสรอย วังชิ้น แพร่ 54160
วัดสองแควบน ม. 4 ตำบลสรอย วังชิ้น แพร่ 54160
วัดสองแควล่าง ม. 7 ตำบลสรอย วังชิ้น แพร่ 54160
วัดชัยสิทธิ์ ม. 4 ตำบลแม่ป้าก วังชิ้น แพร่ 54160
วัดพันเจน ม. 8 ตำบลแม่ป้าก วังชิ้น แพร่ 54160
วัดแม่บงใต้ ม. 3 ตำบลแม่ป้าก วังชิ้น แพร่ 54160
วัดแม่ปงเหนือ ม. 2 ตำบลแม่ป้าก วังชิ้น แพร่ 54160
วัดศรีคีรี ม. 5 ตำบลแม่ป้าก วังชิ้น แพร่ 54160
วัดสัมฤทธิ์บุญ ม. 10 ตำบลแม่ป้าก วังชิ้น แพร่ 54160
วัดดอนกว้าง ม. 5 ตำบลนาพูน วังชิ้น แพร่ 54160
วัดนาพูน ม. 2 ตำบลนาพูน วังชิ้น แพร่ 54160
วัดแม่แปง ม. 1 ตำบลนาพูน วังชิ้น แพร่ 54160
วัดวังลึก ม. 4 ตำบลนาพูน วังชิ้น แพร่ 54160
วัดอมรธรรม ม. 3 ตำบลนาพูน วังชิ้น แพร่ 54160
วัดค้างปินใจ ม. 4 ตำบลแม่พุง วังชิ้น แพร่ 54160
วัดปางมะโอ ม. 12 ตำบลแม่พุง วังชิ้น แพร่ 54160
วัดปางไฮ ม. 8 ตำบลแม่พุง วังชิ้น แพร่ 54160
วัดป่าไผ่ ม. 11 ตำบลแม่พุง วังชิ้น แพร่ 54160
วัดป่าม่วง ม. 9 ตำบลแม่พุง วังชิ้น แพร่ 54160
วัดรัมณีย์ ม. 7 ตำบลแม่พุง วังชิ้น แพร่ 54160
วัดชื่อวัดที่ตั้ง อำเภอ จังหวัดรหัสไปรษณีย์
วัดวังกวาง ม. 3 ตำบลแม่พุง วังชิ้น แพร่ 54160
วัดวังขอน ม. 1 ตำบลแม่พุง วังชิ้น แพร่ 54160
กิ่งอำเภอหนองม่วงไข่

วัดหนองม่วงไข่ ม. 1 ตำบลหนองม่วงไข่ กิ่งอ.หนองม่วงไข่ แพร่ 54140
วัดตำหนักธรรม ม. 2 ตำบลแม่คำมี กิ่งอ.หนองม่วงไข่ แพร่ 54140
วัดแม่คำมี ม. 3 ตำบลแม่คำมี กิ่งอ.หนองม่วงไข่ แพร่ 54140
วัดสะเลียม ม. 1 ตำบลแม่คำมี กิ่งอ.หนองม่วงไข่ แพร่ 54140
วัดย่านยาว ม. 3 ตำบลน้ำรัด กิ่งอ.หนองม่วงไข่ แพร่ 54140
วัดรัตนสุนทร ม. 2 ตำบลน้ำรัด กิ่งอ.หนองม่วงไข่ แพร่ 54140
วัดทุ่งแค้ว ม. 2 ตำบลวังหลวง กิ่งอ.หนองม่วงไข่ แพร่ 54140
วัดวังหลวง ม. 1 ตำบลวังหลวง กิ่งอ.หนองม่วงไข่ แพร่ 54140
Login below to reply: