Members | Sign In
โกศัยสมาคม > แอดแพร่ " มาร์เกต "
avatar

สนง.ขนส่งจังหวัดแพร่จะจัดประกวดออกแบบป้ายประมูลกราฟฟิกส์(ป้ายทะเบียนรถสวย)

posted May 07, 2012 13:50:32 by ควายหง่านฉึกฉึก
เพื่อนๆ สนง.ขนส่งจังหวัดแพร่จะจัดประกวดออกแบบป้ายประมูลกราฟฟิกส์(ป้ายทะเบียนรถสวย)ซึ่งจะใช้ภาพนี้ประมูลป้ายครั้งต่อไปของจังหวัดแพร่ ชิงรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยภาพต้องเป็นภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแพร่ ประเพณี วัฒนธรรม ยกเว้นภาพวัด พระธาตุ สิ่งกราบไหว้บูชาไม่ให้มีในภาพปาย เพื่อนท่านไหนสนใจโทรหาเม้าส์ได้นะช่วยกระจายข่าวให้เพื่อนๆ เอกคอมฯด้วยค่ะ
page   1
1 reply
avatar
ภารโรง said May 10, 2012 13:42:30
ระเบียบการประกวดผลงาน ภาพกราฟฟิกส์บนแผ่นป้ายทะเบียนรถ จังหวัดแพร่

1. เกณฑ์การตัดสิน
1.1 ภาพที่ออกแบบจะต้องออกแบบด้วยโปรแกรมกราฟฟิกส์คอมพิวเตอร์ขนาด กว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 34 เซนติเมตร
1.2 ภาพกราฟฟิกส์ที่ส่งประกวดต้องสื่อความหมายถึงเอกลักษณ์ความเป็นจังหวัดแพร่ โดยไม่นำภาพวัตถุ หรือสถานที่สำคัญที่เป็นที่สักการะบูชาของประชาชนชาวแพร่ และไม่ขัดต่อวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม
1.3 เป็นภาพที่ออกแบบขึ้นใหม่ ไม่เคยได้รับรางวัลที่ไหนมาก่อน

2. การส่งผลงานเข้าประกวด
2.1 จัดส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 5 -30 พฤษภาคม 2555 เท่านั้น
2.2 ผลงานที่จัดส่ง ให้ส่งภาพกราฟฟิกส์ตามขนาดที่กำหนด ด้วยกระดาษโฟโต้ จำนวน 3 ภาพ ประกอบด้วยภาพล้วน จำนวน 2 ภาพ ภาพที่มีหมายเลขทะเบียน กจ 9999 (ตัวอักษร กจ รูปแบบอักษร Cordia new,9999 รูปแบบอักษร Browallia new อักษร หนา 1 cm สูง 6.5 cm) แพร่ (รูปแบบอักษร Cordia new หนา 0.5 cm สูง 2 cm ) จำนวน 1 ภาพ
2.3 ส่งภาพในรูปแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น

3. รางวัลเกียรติคุณ
3.1 รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท
3.2 ผู้ส่งผลงานที่ผ่านการตัดสินรอบแรก จะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดแพร่

4. การส่งผลงาน
จัดส่งมาที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ เลขที่ 362 หมู่ 5 ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่ พิมพ์มุมซอง “ป้ายกราฟฟิกส์”

5. การตัดสิน
การตัดสินการประกวดอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ซึ่งผลการตัดสินของคณะกรรมการ
ถือว่าเป็นที่ยุติ จะอุทธรณ์ไม่ได้

6. ผลงานที่ชนะการประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ โทร 0-5452-2850 หรือ 0-5451-1191
Login below to reply: