Members | Sign In
โกศัยสมาคม > เรื่องเล่าข่าวเมืองแพร่
avatar

งานประเพณีกำฟ้าไทยพวน วันที่ 24-26 ม.ค. 54

posted Apr 13, 2012 17:00:44 by ภารโรง
งานประเพณีกำฟ้าไทยพวน วันที่ 24-26 ม.ค. 54 นี้ พบกับ
การสาธิตการย้อมผ้าหม้อห้อม หมู่บ้านจำลองวิถีชีวิตไทยพวน ตลาดไทยพวน
การแสดงนิทรรศการชาวไทยพวน การประกวดตัดเย็บผ้าหม้อห้อม
ขบวนแห่งานประเพณีกำฟ้า การประกวดเทพีกำฟ้า การประกวดตีกลองสลาก การประกวดฟ้อนแอ่น
Login below to reply: