Members | Sign In
โกศัยสมาคม > เรื่องเล่าข่าวเมืองแพร่
avatar

อยากเห็นของจริง รูปของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

posted Apr 13, 2012 17:00:09 by ภารโรง
อยากเห็นของจริง รูปของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ
เชิญที่งานนิทรรศการศิลปกรรม “ครูศิลป์แผ่นดินล้านนาและสล่าเมือง ครั้งที่ ๑๑” วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ —

Login below to reply: